Våre Tjenester

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er særlig aktuell ved kjøp og salg av eiendom og boliger, men benyttes også som grunnlag i en verdivurdering. En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik etter gitte retningslinjer (NS 3424), det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.

Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Verditakst

Verditakst for bolig og fritidseiendom.

En verditakst forteller om eiendommens markedsverdi på det aktuelle takseringstidspunktet. Taksten er en beskrivelse av objektet og inneholder i tillegg en verdivurdering basert på boligens størrelse, vedlikehold, beliggenhet, bruksrettigheter og lignende. Dokumentet skal informere om hjemmelsforhold (grunnboksopplysninger), areal, eventuelle mangler og svikt.

Verditakster brukes blant annet ved refinansiering av lån, opplåning, verdifastsettelse ved arveoppgjør og samlivsbrudd, rettslig tvister og erstatningsansvar.

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport skal ivareta både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I rapporten legges det spesielt vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Dette inkluderer blant annet våtrom, kjeller og kjøkken, samt en forenklet lovlighetsvurdering. Det foretas også en enkel vurdering av elektrisk anlegg, tekniske installasjoner, samt det branntekniske.

Rapporten gir grundig og systematisk informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.

Skadetakst og reklamasjonstakst

En skadetakst er som regel en fagkyndig vurdering av den aktuelle skade og eventuelle følgeskader. Taksten inkluderer også en redegjøring av årsaken til skade og hvordan skaden bør utbedres. Videre bør skadetakst gi en mest mulig presis kalkyle over utbedringskostnaden, eller en verdiforringelse som følge av skaden.

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men oppdraget begrenses til å vurdere påklagende forhold ved en bolig. Rapporten omfatter ikke juridiske sider i sak.

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse. Ved oppføring av nybygg skal det foretas kontroll av fuktsikring på våtrom (tiltaksklasse 1).

Hva skal kontrolleres?

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.

Lufttetthet i nye boliger.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Byggeleder

Har du utbyggingsplaner eller skal bygge ny bolig?

Det kan i lurt å engasjere en byggleder som følger prosjektet fra A til Å. Som byggeleder kan jeg bistå i innhenting av anbud og kontraktinngåelser mellom eier og entreprenør. Jeg kan  være din representant på byggeplassen og se til at hele byggeprosessen blir som partene har avtalt, både i henhold til kostnader og utførelser.

Utførende håndverkere er normalt mer oppmerksom på kvalitet og utførelse i de tilfeller en tredjepart står for kontroll og oppfølging.

Overtagelse ny bolig

Bistand ved ferdigbefaring og overtagelsesforretning

Når byggeprosjekter skal avsluttes har de involverte partene interesse i at man formaliserer overtakelsen for å unngå unødvendige problemer. Uenighet under en overtagelse kan være vanskelig å håndtere uten fagkyndig hjelp. Det anbefales å involvere nøytral tredjepart under ferdigbefaring og overtagelsesforretning for en mest mulig rettferdig og smidig prosess.

Byggelånskontroll

Bank og långiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for banker og långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg.

Arealberegning

Arealmåling ved verdi og lånetakst utføres etter takstbransjens retningslinjer fra 2014 for private boliger. Retningslinjene har NS 3940: 2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner med arealmåling.

De viktigste presiseringene er:

Benevning

I rapporter oppgis areal i hele kvadratmeter og gjelder for det tidspunkt oppmåling fant sted. Presisjonsnivå er tilpasset praktisk måling.

Fri høyde angis i meter med to desimaler

BTA -Bruttoareal er det målverdige arealet som beregnes av omsluttende ytterveggers utside i gulvhøyde og/ eller til midt i skilleveggen til en annen bruksenhet eller fellesareal.

BRA – Bruksareal er bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger.

Målverdige arealer

Et areal er måleverdig når fri høyde over gulvet er 1,90 m eller mer i en bredde på mins 0,60 m. Del av skråtak regnes som måleverdig inntil 0,60 m utenfor høyden 1,90 m målt mot skråhimling.

Primære rom (P-ROM) er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold.

Sekundære rom (S-ROM) er målverdige rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

Ved tvil om et rom egner seg for varig opphold ved for eksempel ombygging eller skade, skal takstmannen alltid legge inn en forklarende tekst i taksrapport.

Energirådgivning

En energiattest kan gi indikasjon på hvilken byggeteknisk tilstand boligen er i. Engasjerer du en energirådgiver til å energimerke din bolig og lage en plan med energisparende tiltak, kan du søke støtte ti en helhetlig oppgradering av boligen din.

Kontakt oss

Telefon: 412 39 380
E-post: post@eikentakst.no


Adresse:
Bærheimveien 1, 4312 Sandnes